Integritetspolicy

1. Introduktion

På Virkesbörsen arbetar administrativ och teknisk personal för att gemensamt utveckla den virkesmarknaden. För oss på Virkesbörsen kommer du som individ och användare alltid först och denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”) förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du använder dig av våra tjänster (“Tjänsterna”).

I vår Integritetspolicy förklarar vi närmare hur Virkesbörsen fungerar för dig som ”användare” och vem som ansvarar för den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att du använder Tjänsterna. Vi beskriver även vilka personuppgifter om dig som behandlas när du använder Tjänsterna, hur vi behandlar personuppgifterna och varför. Vi beskriver också vilket lagstöd som motiverar behandlingen i fråga samt vilka utomstående parter som kan komma att hantera personuppgifter om dig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Du får också information om dina rättigheter i förhållande till den behandling som sker avseende dina personuppgifter och hur du kan gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter framgår även av Virkesbörsens:s integritetspolicy.

2. Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Det är Nordiska Virkesbörsen AB, org. nr. 558091-6756 (”Virkesbörsen”), som äger och tillhandahåller den tekniska plattformen och handelsplatsen ”Virkesbörsen” (“Appen”) och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du registrerar i Appen.

Om du har frågor eller synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter i samband med din användning av Tjänsterna är du alltid välkommen att kontakta oss och/eller vårt dataskyddsombud via vår hemsida www.virkesborsen.se, eller genom att skicka ett mail till info@virkesborsen.se.

3. Varifrån samlar vi in de personuppgifter som behandlas om dig när du använder Tjänsterna?

3.1 Personuppgifter som registreras via ditt användarkonto i Appen

Virkesbörsen behandlar de personuppgifter om dig som du registrerar via ditt användarkonto så som namn, personnummer, adress och e-postadress i samband med att du öppnar ditt användarkonto hos oss och därefter de uppgifter som du registrerar när du använder Appen. Dessutom kan vi komma att automatiskt samla in och behandla följande information;
(i) teknisk information inklusive IP adress, inloggningsinformation, typ och version av operativsystem och enhet, tidsinställningar, valt språk, cookies etc.; och
(ii) information om Tjänsterna du använt hos oss, tidsåtgång till ärenden, knapptryckningar etc.

Information om vår användning av cookies framgår även av Virkesbörsens:s intigritetspolicy för cookies.

Dessa typer av personuppgifter som lämnas i samband med att du använder Appen kallar vi nedan för “Användardata”.

3.3 Personuppgifter från tredje part

Virkesbörsen kan i vissa fall och med användares godkännande inhämta information från tredje part, exempelvis Skogsstyrelsen eller SDC. För det fall dessa uppgifter bedöms relevanta för tillhandahållandet inom ramen för Tjänsterna kan de komma att sparas och behandlas av tredje part

4. Var lagras dina personuppgifter?

Appen är en egenutvecklad teknisk plattform som ägs och kontrolleras av Virkesbörsen och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Merparten av dina personuppgifter som vi hanterar i samband med att du nyttjar Tjänsterna sparas inte i din mobil eller surfplatta. Dessa personuppgifter lagras istället av Virkesbörsen i infrastruktur som tillhandahålls av en av Virkesbörsens underbiträden. Personuppgifterna hanteras och lagras främst inom EU/EES och inga känsliga personuppgifter lagras utanför EU/EES i samband med nyttjandet av Tjänsterna.

5.Vilka personuppgifter behandlas när du använder Virkesbörsen och varför?

5.1 Virkesbörsens behandling av din Användardata

Virkesbörsen behandlar din Användardata (såsom beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för följande ändamål:

(i) behandla din registrering eller uppsägning av ditt användarkonto i Appen;

(ii) ge dig behörighet att logga in och använda ditt användarkonto;

(iii) säkerställa din identitet och fastighet;

(iv) upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter om dig;

(v) för att du ska kunna följa och administrera pågående användning av Tjänsterna;

(vi) hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalning; samt

(vii) för att i övrigt kunna leverera Tjänsterna till dig enligt våra Allmänna Villkor.

Vi stödjer oss på den rättsliga grunden “avtal” (artikel 6.1 b dataskyddsförordningen, “GDPR”) för att behandla dina personuppgifter genom det avtal (våra Allmänna villkor) som du har ingått med Virkesbörsen: i syfte att kunna erbjuda Tjänsterna.

5.3 Tillhandahållande av supporttjänster relaterat till ditt nyttjande av Tjänsterna

Virkesbörsen kan komma att kommunicera med dig i egenskap av användare av Tjänsterna. I detta ingår bl.a. att besvara förfrågningar samt att utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support) genom vår supporttjänst via telefon eller i våra digitala kanaler. Beroende på ditt ärende kan du komma att dela med dig av ytterligare Användardata som vi då behandlar i syfte att kunna hjälpa dig nyttja Tjänsterna på bästa sätt.

Virkesbörsen tillhandahåller support enligt ovan som en del av Tjänsterna (dvs. för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Virkesbörsen). I den mån supporttjänsterna är relaterade till känsliga personuppgifter om dig sker behandlingen med stöd av avtalet mellan dig och Virkesbörsen.

5.4 För att kunna marknadsföra produkter och tjänster samt förbättra din användarupplevelse

Virkesbörsen behandlar delar av din Användardata (såsom beskrivet ovan i avsnitt 3.1) för följande ändamål: direktmarknadsföring till dig via e-post och sms eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation, t.ex. i samband med kampanjer och erbjudanden i samarbete med samarbetspartners till Virkesbörsen. Detta innefattar analys om dig som användare av Tjänsterna och hur du använder Tjänsterna (t.ex. vilka sidor du besökt och vilka sökningar du gjort) samt din historik baserat på din kontakt med Virkesbörsen. Vår analys innefattar även uppgifter om din ålder och bostadsort.

Virkesbörsen tillvaratar även uppgifter om din användning av Tjänsterna i syfte att förbättra användarupplevelsen i Appen. Information om dig som användare används också i marknadsföringssyfte.

Marknadsföringsutskick till dig sker med stöd av ditt samtycke som du kan dra tillbaka när du vill i enlighet med avsnitt 9 nedan.

5.5 För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Virkesbörsen kan komma att behandla din Användardata (såsom beskrivits ovan i avsnitt 3.1 - 3.2) med stöd av den rättsliga grunden “rättslig förpliktelse” (artikel 6.1 c i GDPR) för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

Vi sparar och behandlar i övrigt dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och de krav som ställs upp enligt lag.

5.6 För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra kvalitén av Tjänsterna

Virkesbörsenkan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra Tjänsterna och de IT-system som används för att tillhandahålla Tjänsterna i syfte att kontinuerligt förbättra säkerheten och vår hantering av personuppgifter samt för att göra Appen mer användarvänlig, t.ex. genom att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av våra användare.

Vi behandlar endast känsliga personuppgifter om dig i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsterna (dvs. för att kunna fullgöra avtalet mellan dig och Webbhälsa) samt för att kunna kvalitetssäkra och utveckla vården i enlighet med gällande lagstiftning. All annan utveckling av våra Tjänster sker med stöd av avidentifierad data.

6.Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt 5 ovan. Dvs. så länge det behövs för att kunna tillhandahålla god service eller i övrigt kunna leverera Tjänsterna eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Vi har i övrigt rutiner för hur vi lagrar eller avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid ska vara adekvata och relevanta för vårt fortsatta tillhandahållande av Tjänsterna. Dina Användaruppgifter raderas eller avidentifieras senast sex (6) månader från det att du avslutat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk.

Samtliga uppgifter som inte behövs för utförande och utveckling av Tjänsterna eller i kvalitetssäkringssyfte, anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts alternativt raderas. Användardata som lagras på basis av ditt samtycke raderar vi om du återkallar ditt samtycke. I avsnitt 10 kan du läsa mer om hur du utövar din rättighet att återkalla ditt samtycke.

7. Tredje parter som dina personuppgifter kan komma att delas med när du använder Tjänsterna

7.1 Underleverantörer till Webbhälsa

För att vi ska kunna erbjuda dig Tjänsterna använder vi oss av ett antal externa leverantörer som i vissa fall behandlar personuppgifter. Våra IT-tjänsteleverantörer, såsom drifts- och hostingleverantörer, arbetar endast på uppdrag av Virkesbörsen och enligt Virkesbörsens instruktioner i egenskap av s.k. personuppgiftsbiträden.

Virkesbörsen anlitar även leverantörer som arbetar självständigt och på så sätt själva ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter , såsom leverantörer av betalnings- eller finansieringslösningar. Du kommer i förekommande fall att bli ombedd att ingå separat avtal direkt med sådan leverantör. Vi ber dig att uppmärksamma att denna Integritetspolicy inte gäller för personuppgiftsbehandling som sker av dessa leverantörer. För information om hur andra leverantörer behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till dessa leverantörer.

8. Tredjelandsöverföring

Virkesbörsen använder IT-leverantörer för hosting- och drifttjänster med verksamhet utanför Sverige. Detta innebär att Virkesbörsen kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES, för närvarande till USA.

Överföring av personuppgifter sker dock enbart i undantagsfall till länder utanför EU/EES och endast under förutsättningen att överföringen är laglig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning till skydd för din personliga integritet i mottagande land med hänvisning till; (i) EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå; (ii) tillämpning av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring; (iii) att mottagaren av Privacy Shield-regelverket och därmed kravet på adekvat skyddsnivå (gäller överföring till USA); eller (iv) andra lämpliga skyddsåtgärder till uppfyllande av tillämplig dataskyddslagstiftning.

9. Dina rättigheter som registrerad i Appen och användare av Tjänsterna

Du har rätt att erhålla information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och vilka tredje parter som mottagit dina personuppgifter.
För att förtydliga kan du närsomhelst vända dig till oss för att:

- Begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av Appen och/eller Tjänsterna,

- Be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig,

- Begära att dina personuppgifter raderas,

- På din förfrågan kommer all Användardata som vi inte är har en rättslig skyldighet att behålla att raderas,

- Be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, och därvid skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål,

- Invända mot behandling av personuppgifter, eller

- Begära att få flytta personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part (rätten till dataportabilitet).

För det fall du önskar komma i kontakt med oss angående någon av dessa punkter ber vi dig kontakta oss via vår hemsida på www.virkesborsen.se, eller genom att skicka ett mail till info@virkesborsen.se så finns vi för ditt förfogande.

10. Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Vi hoppas att vi i denna Integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot din feedback och besvarar dina frågor så att vi kan förbättra vår kommunikation kring detta. Vi vill här även upplysa dig om att du har rätt att ge in klagomål till Datainspektionen eller annan relevant tillsynsmyndighet för det fall du anser att personuppgiftsbehandlingen är felaktig och inte uppfyller lagenliga krav.