None
Market information
Posted: 3 maj 2018

Virkesbörsens Kvartalsjämförelse Q1 2018

Vi på Virkesbörsen verkar för en mer transparent och effektiv virkesmarknad. Varje kvartal sammanställer vi därför en rapport som jämför hur det går för företag verksamma i skogsindustrin. I rapporten redovisas data som jämförs både på grupp och jämförbar produktnivå. Produktnivåerna är kategoriserade utifrån massavedskonsumenter, skogskooperativ/skogsägarföreningar, sågtimmerkonsumenter samt företag som äger skog och bedriver skogsskötsel.

Företagen som vi tittat närmare på är:

Bergs Timber
Billerudkorsnäs
Holmen
Mellanskog
SCA
Setra
Sveaskog
StoraEnso
Södra Skogsägarna
Norra
Norrskog

Trevlig läsning! 

 

Klicka här för att ladda hem rapporten!