None
Market information
Posted: 6 februari 2020

Virkesprisindikatorn januari 2020

Virkesprisindikatorn:

Virkesmarknaden som har försvagats succesivt sedan sommaren 2018 med prissänkningar på virke som följd.  Men Virkesprisindikatorn förbättrades tydligt i januari jämfört med i december. Bakom utvecklingen ligger en bred förbättring av de underliggande indikatorerna. Inköpschefsindex i USA och Sverige steg och det gjorde även det ekonomiska sentimentet i EU. Konjunkturindikatorn för pappersindustrin däremot försvagades medan övriga svenska indikatorer förbättrades.  Exportprisindex för skogsindustrins produkter sjönk enligt den senaste rapporteringen. 

Det är dock fortfarande för tidigt att dra någon slutsats om en vändning på virkesmarknaden men det är en tydlig stabilisering och det blir nu spännande att se utvecklingen de kommande månaderna. Omvärlden präglas fortfarande av stora osäkerheter speciellt härrörande från effekterna från Coronaviruset samt ekonomiska stimulanser i USA. Virkesprisindikatorn steg till 100,69 från 100,40 i december.

Det råder fortsatt stora regionala skillnader på virkesmarknaden i Sverige och även mellan de olika vedförbrukande företagen. Det gör att skogsägare kan ha mycket att vinna på att konkurrensutsätta sitt virke till så många olika köpare som möjligt. 

BNP-utveckling:

Svensk BNP växte med 0,3% under det tredje kvartalet 2019 jämfört med kvartalet innan. Vilket tyder på en avmattning i ekonomin.  Riksbanken höjde ändå räntan i december vilket var förväntat. Amerikanskt BNP utvecklades positivt under Q3, ska man tro PM- siffror för USA ökade tillväxten i ekonomin under det fjärde kvartalet.

Valutor:

Senaste månaden har några av de viktigaste handelsvalutorna blivit dyrare jämfört med kronan men kikar man längre bakåt är utvecklingen mer mixad.

Klicka här för att ladda Virkesprisindikatorn