None
Posted: 9 december 2019

Virkesprisindikatorn november 2019

Virkesprisindikatorn:

Även om virkesmarknaden har försvagats succesivt sedan mitten av 2018 innehåller den senaste månadens indikatorer några ljuspunkter och indikatorerna uppvisar en mer mixad utveckling än tidigare månader när nedgången varit mer konsekvent negativ för indikatorerna. Virkesprisindikatorn tickade uppåt i november till 100,77 mot 100,71 i oktober. Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser kring en potentiell vändning på virkesmarknaden för det kan vi inte utläsa i de avslutade affärerna på senaste. För även om indikatorn steg i november är det fortsatt sannolikt med ytterligare prissänkningar på virke.

Det råder stora regionala skillnader på virkesmarknaden i Sverige och även mellan de olika vedförbrukande företagen. Det gör att skogsägare kan ha mycket att vinna på att konkurrensutsätta sitt virke till så många olika köpare som möjligt.

Virkesprisindikatorn har uppvisat en nedåtgående trend sedan sommaren 2018 vilket stämmer väl överens med de priser och avslut som Virkesbörsen ser på plattformen. Den nedåtgående trenden gör att skogsägare som planerar att  avverka eller gallra i närtid gör klokast i att säkra prisnivåerna så snart som möjligt medan skogsägare som inte har lika bråttom skulle kunna avvakta den vidare utvecklingen. Oavsett bör skogsägare alltid ta in anbud från så många köpare som möjligt för att säkerställa rätt betalt för virket.

BNP-utveckling:

BNP-tillväxten var något starkare än marknaden väntat sig under det tredje kvartalet, men det finns svaghetstecken som talar för en fortsatt inbromsning i den svenska ekonomin. Svensk BNP ökade 0,3 procent från föregående kvartal och 1,6 procent i årstakt.
USA:s bruttonationalprodukt ökade något under årets tredje kvartal.

Valutor:

På kort sikt har Kronan stärkts mot några viktiga handelsvalutor, förutom mot det Brittiska Pundet. Kronan har även stärkts mot Kinesiska Yenen och Euron. Den politiska osäkerheten i omvärlden är fortsatt betydande.

Klicka här för att ladda Virkesprisindikatorn