None
Market information
Posted: 5 november 2019

Virkesprisindikatorn oktober 2019

Virkesprisindikatorn:

Det råder inte lägre några tvivel om att en period med betydligt lägre ekonomisk aktivitet än bara för något år sedan väntar. Oron för den stundande lågkonjunkturen växer sig allt starkare och allt fler signaler i omvärlden tyder på en bred försvagning av den ekonomiska tillväxten.  Dessutom adderar ett antal pågående politiska processer som exempelvis BREXIT till den ökande osäkerheten kring utvecklingen.

Virkesprisindikatorn fortsatte ner under oktober månad, till 100,31 jämfört med september som landade på 100,35. Även om de underliggande indikatorerna visar en delvis blandad utveckling för oktober så är det tydligt att virkesmarknaden med stor sannolikhet fortsätter att försvagas framöver, sannolikheten för ytterligare prissänkningar på virke har alltså ökat något enligt Virkesprisindikatorn.

Virkesprisindikatorn har uppvisat en nedåtgående trend sedan sommaren 2018 vilket stämmer väl överens med de priser och avslut som Virkesbörsen ser på plattformen. Den nedåtgående trenden gör att skogsägare som planerar att  avverka eller gallra i närtid gör klokast i att säkra prisnivåerna så snart som möjligt medan skogsägare som inte har lika bråttom skulle kunna avvakta den vidare utvecklingen. Oavsett bör skogsägare alltid ta in anbud från så många köpare som möjligt för att säkerställa rätt betalt för virket.

BNP-utveckling:

Den svenska BNP:n krympte oväntat något under årets andra kvartal jämfört med årets första. Att Amerikanska centralbanken, FED, och Europeiska Centralbanken har sänkt sina viktigaste styrräntor  indikerar även det på ekonomisk svaghet.

Valutor:

Trenden med en allt svagare Krona jämfört med Dollarn, Euron och Pundet fortsätter. Den kinesiska Yenen rör sig mer sidledes.

Klicka här för att ladda Virkesprisindikatorn