fbpx
Alla nyheter / Uncategorized / Virkesprisindikatorn...

Virkesprisindikatorn oktober 2020

Virkesprisindikatorn:

Virkesprisindikatorn steg i oktober mycket tack vare förbättrade marknadsutsikter i Sverige och USA. Ännu syns inga effekter av Coronapandemins andra våg. Risken framåt är dock att ytterligare restriktioner och nedstängningar kommew att påverka efterfrågan av viktiga skogsindustriella produkter.

 

Utbudet av massaved är stort och efterfrågan har försvagats av nedgången för skriv- och tryckpapper, som förstärkts under Coronan. Flera pappersmaskiner har lagts ner och ännu är inte året slut. Glädjande dock att Storaenso storsatsar vid bruket i Skoghall även om det inte ger några kortsiktiga effekter på massavedsmarknaden.

 

Å andra sidan går det bra för sågverken och efterfrågan på sågtimmer är god. Utvecklingen för sågtimmer skiljer sig därför mot massaveden. Skogsägare som funderarar på att gallra eller avverka kommer även se denna utveckling i anbuden de får in.  Att Virkesprisindikatorn stiger i oktober bör främst ses som en indikation på att sågtimmerpriserna kommer fortsätta stärkas medan utvecklingen på massaved är mer osäker. Det gör att lönsamheten i gallringar och slutavverkningar påverkas olika framöver.

 

Efterfrågan och försörjningssituation skiljer sig mycket åt mellan olika köpande bolag och skogsägare bör därför konkurrensutsätta sitt virke för att säkerställa att man når alla potentiella köpare.

 

Virkesprisindikatorn steg till 101,18 i oktober, från 100,87 i september.

 

BNP-utveckling:

Även om den svenska BNP:n uppvisade ett historiskt ras under kv2 ( 8,2% vs. kv2 2019) gick den ändå bättre än många andra större och mer betydelsefulla världsekonomier.

 

Valutor:

Ingen dramatisk utvecklig den senaste månaden med en tydlig stärkning av Kronan
de senaste 6 månaderna.

Prenumerera på vårt marknadsbrev!

Tack! Vi hör av oss snart

Tack för din ansökan! Vi återkommar så snabbt vi kan