Integritetspolicy

Integritetspolicy

Virkesbörsen värnar alltid om din personliga integritet. Vi ber inte om personlig information om vi verkligen inte behöver den.  

Allmänt och Information         
Denna integritets- och sekretesspolicy (”Policy”) gäller då Nordiska Virkesbörsen AB org.nr 559081-6756 (”Virkesbörsen”) tillhandhåller tjänster för köp och sälj av virke, skapa kontrakt samt prisjämförelse via vår webbplats (”Tjänsterna”).

På denna sida beskriver vi vad för information vi samlar in och hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och hur vi skyddar dina personuppgifter. Denna Policy gäller för webbplatsen www.virkesborsen.se och för alla dom tjänster, webbplatser, webbadresser, applikationer och verktyg som tillhör Virkesbörsen.

Vi samlar in information från dig när du, besöker eller registrerar dig på vår webbplats, loggar in på ditt konto och använder Tjänsterna. Den insamlade informationen inkluderar bland annat ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, samt övrig information som krävs för att du ska kunna publicera din virkesannons, lämna ett anbud, skapa ett kontrakt och använda andra tjänster som vi erbjuder. 

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information om din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan. Vi samlar även in ej personlig identifierande information av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgänglig. Sådan information kan vara typ av webbläsare, språkinställningar, hänvisande webbplats, samt datum, tid, och plats för varje besökarförfrågan. 

Virkesbörsen kan komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information som Virkesbörsen får del av från tredje parter. Virkesbörsen kan också komma att lämna personuppgifter till tredje part i den uträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Virkesbörsen kan fullgöra sina tjänsteåtaganden. Tredje part i detta fall är leverantörer som har, kan utföra eller kan söka i fastighetsregister, bolagsregister, information om virkestransaktioner och affärer (exempelvis SDC), kreditupplysning. 

Dina personuppgifter sparas och bevaras hos oss endast så länge det finns behov att bevara dom för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vidare kan Virkesbörsen spara uppgifter så länge om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Virkesbörsens rättsliga intressen.

Varför samlar vi in information?
Virkesbörsen samlar in dina personuppgifter för flera olika syften men i huvudsak för att:

 • Tillhandhålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsterna och dess funktionaliteter.

 • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov.

 • Marknadsföra Tjänsterna för dig och för andra. Samt säkerställa kundkännedom.

 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp.

 • Kontakta dig via e-post och telefon.

 • Utföra marknad- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs och metodutveckling. 

 • Uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav.

 • Förebygga bedrägerier, illegala aktiviteter

 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning.

Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, segmenteras, analyseras för att genom riktad marknadsföring kunna lämna information, erbjudanden, eller olika typer av rekommendationer om egen eller samarbetsparternas varor och tjänster, vilket är anpassade efter dig som person. Om du inte vill att Virkesbörsen använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen eller genom att kontakta oss anmäla det till Virkesbörsen.

Tredje Part
Virkesbörsen kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandhålla information om användaren till Virkesbörsens betrodda samarbetspartners. Dock så är den informationen begränsad och innehåller inte information som sätter användaren i risk. Vi kommer inte dela personnummer, kontonummer, eller annan information som kan skada användaren. Samarbetspartnern genom avtal har förbundit sig att inte samköra informationen med andra register i syfte att avslöja användarens identitet. Samarbetspartnern får inte heller lämna ut informationen till någon annan utan Virkesbörsens skriftliga godkännande. Informationen får vidare endast användas av mottagaren i syfte att analysera användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för att ta fram nya kund- och marknadsanalyser.

Vi kan även komma att dela med oss av dina personuppgifter till andra användare på virkesbörsen som kan vara bosatta i ditt land eller i andra länder, i enlighet med vad som tillåts av dig eller genom din användning av våra webbplatser, tjänster, applikationer eller verktyg.

 • Virkesbörsen har rätt att dela den information som du anger när du skapar en virkesannons. Då visas information till andra som besöker och använder Tjänsterna om din skog och ditt virke dock visas inte personlig information som (personnummer, organisationsnummer, namn, epost, telefonnummer, adress, kontonummer) endast information som är viktig så att köpare kan göra en värdering och lämna ett anbud visas.

 • När du valt köpare av ditt virke eller valts som köpare och ett kontrakt genererats och du är involverad i den affären så kommer personuppgifter att användas i det kontraktet för att det skall vara giltigt.

 • Virkesbörsen har rätt att dela ditt namn, telefonnummer och epost adress i en så kallad anbudslista det vill säga om du varit med i ett anbudsförfarande så kan ditt namn telefonnummer och epost adress lämnas ut till vald köpare i anbudsförfarandet. Dock endast så att köpare kan säkra sig så att inte anbudsförfarandet har blivit manipulerat med falska anbud etc. 

Vidare kan Virkesbörsen dela information till en tredje man till vilken du uttryckligen vill att vi ska skicka dina uppgifter (eller till sådan annan tredje man som du informeras om och samtycker till vid användningen av en särskild tjänst). Virkesbörsen kan komma att dela information med tredje part i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Ändring av denna Policy
Virkesbörsen har när som helst rätt att ändra denna policy. Dock ska Virkesbörsen med rimligt varsel via vår Hemsida underrätta användarna att förändring har skett. Om du inte godtar de ändrade uppgifterna så har du rätt att säga upp avtalet med Virkebörsen innan den nya och ändrade policyn träder ikraft. Du gör det genom att avsluta ditt konto hos Virkesbörsen.         

Skydd
Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar ut dina personuppgifter och information till Virkesbörsen. Vi på Virkesbörsen har och kommer alltid att Vidta de säkerhetsåtgärder som behövs för att vi ska skydda dina personuppgifter. Vidare så är de datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi cookies?
Ja vi använder cookies och liknande teknik. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Virkesbörsen tyvärr inte garantera att Tjänsterna fungerar korrekt. 

Ansvarig
Virkesbörsen är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i en enlighet med gällande lagstiftning. En gång per kalender år har du att genom att kontakta oss eller genom att skriftligt undertecknad ansöka, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har även rätt att när som helst begära att vi antingen rättar blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. Virkesbörsen kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller missvisande. 

Samtycke
Genom att använda Tjänsterna, vår webbplats och genom att du skapar ett konto och accepterar vår Användarvillkor accepterar du också denna Policy vilket innebär att samtycker till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara den information som du lämnar till oss genom Tjänsterna på de sätt som beskrivs i denna Policy och i våra Användarvillkor.